Home » Plants » Chamaecyparis obtusa

Japanese Cypress (Chamaecyparis obtusa)

Also known as Hinoki false cypress, Hinoki cypress.

Page contents